Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
psmszczeb@op.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Rekrutacja / Wymagane dokumenty

INFORMACJA
Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie jest zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.


 

 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Badanie przydatności kandydatów odbędzie się

 

dnia 16 maja 2018 r. w godzinach 15.00 - 18.00

 

Zapraszamy na nieodpłatne zajęcia przygotowujące dla kandydatów, które odbędą się

w dniach:

27 kwietnia i 11 maja 2018 r. o godzinie 17.00

kwestionariusz do pobrania

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej  w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 roku życia;
 • szkoła w zależności od zakresu kształcenia może zażądać dołączenia do wniosku zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w danej specjalności.

W szkole muzycznej możliwa jest nauka gry na:

 • fortepianie
 • skrzypcach
 • wiolonczeli
 • gitarze
 • trąbce
 • flecie poprzecznym
 • saksofonie
 • klarnecie
 • akordeonie
 • perkusji

O przyjęcie do:

 • klasy pierwszej szkoły muzycznej o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku szkolnym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat.
 • klasy pierwszej szkoły muzycznej o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku szkolnym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Wymagania dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia obejmują badanie przydatności w oparciu o "Formularz badań uzdolnień muzycznych", które polega między innymi na:

1) zaśpiewaniu dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata;

2) wystukaniu wysłuchanego rytmu;

3) powtarzaniu głosem usłyszanych dźwięków;

4) zaśpiewaniu usłyszanej melodii;

5) odgadywaniu ilości dźwięków w akordach;

6) sprawdzeniu predyspozycji manualnych i psycho-fizycznych;

 

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły w godz. od 8.00 do 15.00
tel. 84 535 97 62

liczba odwiedzin: