Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Aktualności

2016-05-14 17:41:06

VIII Konkurs Pianistyczny

2016-04-08 10:03:27

Rekrutacja plakat

2016-04-07 13:19:31

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Rekrutacja -info pdf

Kandydaci są kwalifikowani do szkoły na podstawie badania przydatności, które odbędzie się 16 maja 2016 r. w godzinach 15.00-18.00.

Przed badaniem organizowane są nieodpłatne zajęcia przygotowawcze dla kandydatów do szkoły w dniach 27 kwietnia oraz 4 maja o godzinie 17 00 w sali koncertowej szkoły.
Odpowiednie dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do 13 maja 2016 r. w sekretariacie szkoły.

Wnioski są do pobrania na dole strony oraz w sekretariacie.
Do wniosku należy dołączyć:
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • opinię poradni psychologiczno -pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej –w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 roku życia;
 • szkoła w zależności od zakresu kształcenia może zażądać dołączenia do wniosku zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w danej specjalności.
W szkole muzycznej możliwa jest nauka gry na:
 • fortepianie
 • skrzypcach
 • wiolonczeli
 • gitarze
 • trąbce
 • flecie poprzecznym
 • saksofonie
 • klarnecie
 • akordeonie
 • perkusji (planowana od 1 września 2016 r.)
O przyjęcie do:
 • klasy pierwszej szkoły muzycznej o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku szkolnym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat.
 • klasy pierwszej szkoły muzycznej o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku szkolnym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Wymagania dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia obejmują badanie przydatności w oparciu o „Formularz badań uzdolnień muzycznych”, które polega między innymi na:

1) zaśpiewaniu dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata;
2) wystukaniu wysłuchanego rytmu;
3) powtarzaniu głosem usłyszanych dźwięków;
4) zaśpiewaniu usłyszanej melodii;
5) odgadywaniu ilości dźwięków w akordach;
6) sprawdzeniu predyspozycji manualnych i psycho-fizycznych;

Wniosek do pobrania:

2016-03-30 12:01:06

Sukcesy duetów fortepianowych - Zamość 17-19 marca 2016

liczba odwiedzin: